Олга Станојевић

Средњошколка, билингвални смер у Ваљевској гимназији. Играм фолклор 10 година. Волим да путујем. Говорим немачки, енглески и руски језик.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store