Животна средина и климатске промене

Ваљево 2021.
Ваљево 2021.
  1. Смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште за најмање 40%
  2. Повећање удела обновљиве енергије у укупним изворима енергије за најмање 27%
  3. Повећање енергетске ефикасности за најмање 27%
Ваљево у смогу 2021.
Битка за ваздух! Ваљево 2021.
Возимо бицикле! Ваљево 2021.
Новогодишња јелка .Ваљево 2021.
Исту јелку саде деца из краја .Ваљево 2021.
Радост и задовољство на дечијим лицима. Ваљево 2021.
Река Градац .Ваљево 2020.

--

--

--

Средњошколка, билингвални смер у Ваљевској гимназији. Играм фолклор 10 година. Волим да путујем. Говорим немачки, енглески и руски језик.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Олга Станојевић

Олга Станојевић

Средњошколка, билингвални смер у Ваљевској гимназији. Играм фолклор 10 година. Волим да путујем. Говорим немачки, енглески и руски језик.

More from Medium

How Green is My Pension?

A sea scape view from the top of the Torrs in Ilfracombe. The Torrs extend to the left with a monument called the Compass to the right and the sea extending into the distance with blue sunny skies overhead.

Learning from 1619

It’s all about eco-friendly technology