Због пандемије вируса корона којом су сви медији окупирани, проблем глобалног загревања је пао у други план. Проблем са пандемијом ће проћи, а последице глобалног загревања тек нас очекују. Уколико овај проблем не будемо озбиљно схватили и предузели хитне мере на очувању животне средине, последице ће бити катастрофалне.

Грађани Србије треба да живе у систему који промовише одрживи развој и чува животну средину за садашње и будуће генерације.

Заједница која се бори против климатских промена, удисаће чист ваздух, управљаће отпадом на прави начин, чуваће наше воде и спречавати све врсте загађења.

Ваљево 2021.

Олга Станојевић

Средњошколка, билингвални смер у Ваљевској гимназији. Играм фолклор 10 година. Волим да путујем. Говорим немачки, енглески и руски језик.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store